URIFX

AXY => Plan mua vào

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Pattern đẹp để side-way khung giờ D1. Flollow thật sát.