URIFX

AXY: Bắt đầu sóng giảm

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Hy vọng AUD sẽ quay về test lại đáy lần nữa. Ít nhất là correction của D1 nếu tăng tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.