URIFX

AXY: Vẫn trong trạng thái Bearish

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
AUD có pull back nhưng vẫn chưa tạo được channel mới.
Chắc chắn thời điểm này short vẫn có nhiều cơ hội hơn long.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.