Ly_Hoang_Official

Boeing - Đổi kế hoạch

Giá xuống
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Với sự vận động hiện nay thì rõ ràng là 1 lệnh bán dài hạn sẽ dễ có lợi nhuận hơn là cứ tiếp tục mua vào tại giá này!
Anh chị em xem hình….

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.