trungnguyen09

BABA - Phân tích Elliott 21/8

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
BABA số liệu báo cáo thu nhập rất tích cực, mọi ng lên thuyền chưa :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.