haiqb86

sóng hồi này BAND lên đến đâu ?

BINANCE:BANDBTC   BAND / Bitcoin
mình dự kiến giá BAND lên khu vực 750 đến 760. giá hiện tại là 610. có thể mua quanh khu vực giá 618 (+ - 5 giá). lợi nhuận 23%. mình chỉ dự đoán thôi. có thể đúng hoặc sai
Bình luận: trên khung 1h hiện tại giá đang được tích lũy quanh khu vực 635 để lấy đà cho nhịp tăng thứ 2 hai lên khu vực giá 750 - 760
Bình luận: trên khung 1h cần một nến xanh và volum lớn đi từ 630 lên 670 nằm trên MA 200 thì mục tiêu 750 - 760 là hoàn toàn có thể

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.