phongvetienhanh

Nhận định thị trường cho BAND - Trả bài tập lớp BACS - K1

Giá lên
BINANCE:BANDUSDT   BAND / TetherUS
Gửi cô záo Link!
Biểu diễn kế hoạch giao dịch mẫu hình: TAM GIÁC VUÔNG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.