VuDucThanhLong

BAT/BTC x2 rồi lại x4

Giá lên
BINANCE:BATBTC   Basic Attention Token / Bitcoin
Chart đẹp
Nghe nói sắp lên coinbase
Nên mình mạnh dạn đưa ra 2 target như trong hình

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.