Ryo_New

BATUSDT 05/09/2021

Giá lên
Ryo_New Cập nhật   
KUCOIN:BATUSDT   BAT / Tether
Đã break cản và restest lại.
có thể long theo stoploss và target như chart
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.