HNX:BCC   BIMSON CEMENT JSC
Năm nay xi măng đã tăng giá 3 đợt
Dự kiến giá xi măng chiều hướng đi lên vẫn duy trì. Thông tin giữa tháng 6 lại tăng giá xi măng lần nữa.
Việc nắm bắt thời cuộc với Đầu tư công phát triển mạnh, xi măng vì thế sẽ hưởng lợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.