TrongLe

Cup và Tay Cầm

Giá lên
HNX:BCC   BIMSON CEMENT JSC
Mô hình Cup đã hoàn thành, giá mục tiêu 35k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.