HoangMinhchannel

BCG cho tín hiệu vượt đỉnh ngắn hạn

Giá lên
HOSE:BCG   CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL
BCG trong những phiên trước đã có tín hiệu vượt đỉnh tương đối rõ ràng, hiện tại giá đang test trên khu vực đỉnh 16.00 này và vẫn giữ được lực cầu.

Chúng ta có thể mua vào BCG trong ngắn hạn với mức Target dự kiến là 18.5 - 19.65.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.