NYSE:BCH   Banco De Chile Banco De Chile
Sóng B đã kết thúc bằng sự hình thành của sóng 1 của sóng C chời tín hiệu sell ở vùng kháng cự mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.