Trader-Pro-48

BCH dài hạn đang rất xấu

Giá xuống
Biểu đồ hiện tại đang cho 1 tín hiệu rất xấu

Vùng mua quanh khu vực 224 có thể được coi là 1 vùng mua an toàn ở Khung thời gian dài hạn, ở vùng mua này có thể chốt quanh vùng giá hiện tại

Anh em tham khảo nhé