Trader-Pro-48

BCH dài hạn đang rất xấu

Giá xuống
Biểu đồ hiện tại đang cho 1 tín hiệu rất xấu

Vùng mua quanh khu vực 224 có thể được coi là 1 vùng mua an toàn ở Khung thời gian dài hạn, ở vùng mua này có thể chốt quanh vùng giá hiện tại

Anh em tham khảo nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.