xuanhaimmoer

BCH/BTC - Vùng mua tốt

BITFINEX:BCHBTC   None
BCH/ BTC đang trong vùng mua tốt ngang với đáy tích lũy của lần gần đây nhất nên chúng ta có thể hi vọng có 1 sóng hồi từ vùng hiện tại

Mục tiêu ở trên hình đã có sẵn

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.