POLONIEX:BCHSVUSDC   Bitcoin SV / USD Coin
BCHSV mới giao dịch nên chưa đủ dự liệu để phân tích vì thế xác suất đúng là không cao!
Nhưng với diễn biến của thị trường hiệp tại thì có thể dự đoán :
BCHSV có thể có phục hồi giá khi chạm vùng 50 - 54$
Sau đó là chu kỳ rớt dài về dưới 20$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.