Phamdong1969

BCHSV/USDT đang cho xu hướng giảm

Giá xuống
Trên đồ thị 4h BCHSV đang cho xu hướng giảm mạnh. Vùng hỗ trợ tốt nằm ở 73 - 74$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.