youngphong

Bitcoin Cash vẫn còn trong kênh giảm ngắn hạn

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
Mình sẽ chờ Short BCH tại 170x-1712
Dữ liệu phân tích từ Bitfinex (USD)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.