DatTong

BCHUSD, Mô hình tam giác trên H1.

BITFINEX:BCHUSD   None
BCHUSD , Mô hình tam giác trên H1.
--> Chờ giá break !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.