DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/dollar, H1

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
- Giá đang cho xu hướng đi xuống.
- Đóng dưới cản và trendline.
--> Sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.