NhatHoai

Hôm nay trade coin gì? - Ngày 29/04: Mua mua mua - Bitcoin cash

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bitcoin cash BCHUSD bitstamp h4
Kèo buy BCH hôm qua chưa vào được

Giá đang tích luỹ trong hộp Darvas, khả năng phá vỡ lên cũng rất cao. Mua ngay khi hộp phá vỡ.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.