Phamdong1969

BCH có thể đã kết thúc giảm giá.

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
BCH trên đô thị tuần thì còn xấu
Nhưng trên đồ thị ngày đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.