DatTong

BCHUSD, Hình thành mô hình cái CUP trên H4!

Giá lên
BITFINEX:BCHUSD   None
BCHUSD , Hình thành mô hình cái CUP trên H4!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: