DatTong

Canh tiếp tục sell BITCOIN CASH/DOLLAR

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BCHUSD   None
Cấu trúc trend trên H4, H1 là đi xuống.
Tiếp tục canh bán khi có tín hiệu xác nhận theo hình !
Bình luận:
Hiện tại giá đã đi xuống, test minor trendline và mức hỗ trợ. Chúng ta chú ý quan sát. Nếu giá breakout thì dời SL vào entry và quan sát tiếp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.