hoangthangcntt

Giá chạm ngưỡng kháng cự

BITFINEX:BCHUSD   None
dựa theo hai đường cơ bản EMA5 và EMA 15
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.