IVNcrypto

BCPT Long

Giá lên
BINANCE:BCPTBTC   None
BCPT/BTC
Buy : 350
Sell : 377 - 412 - 443
St-loss : 311
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.