Ninh-Do

BCPT Buy

BINANCE:BCPTBTC   None
Nhận định BCPT đang đi vào sóng 3 của nhịp hồi trong sóng ABC
- Buy: 100x-101x
-Sell: Như chart bên trên
Bình luận: Đạt target 1. TIếp tục target tiếp theo