Ninh-Do

BCPT Buy

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BCPTBTC   None
Nhận định BCPT đang đi vào sóng 3 của nhịp hồi trong sóng ABC
- Buy: 100x-101x
-Sell: Như chart bên trên
Bình luận:
Đạt target 1. TIếp tục target tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.