manhthangtb

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG BEL/USDT NGÀY 30.3.21

BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
BEL/USDT
Buy: 4.2- 4.3 $
Target: 4.8 or 6.1 $
Cut loss: 4.08 $
Chờ thêm nến ngày đóng cửa xác nhận xu hướng. Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.