SweetBull2020

Beta vùng mua đẹp cho cuối năm

BINANCE:BETAUSDT   BETA / TetherUS
Beta đã đi hết 5 sóng im trong con sóng 1, hiện tại giá đã về vùng mua đẹp tại fibo 0.618-0.764 của con sóng c trong con sóng 2 .
Mua tại giá hiện tại 1.36 và 1.32
Stoploss dưới đáy cũ 1.26
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.