KeTromSach

BID -- ( Nó sẽ làm việc thay ta kiếm tiền )

Giá lên
HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Lịch sử luôn lặp lại,nhưng nhiều người lại nghĩ lần này nó sẽ khác.
Đừng tin tôi,tôi k giúp bạn giàu chỉ bạn làm đc việc đó.
Tôi chỉ có thể góp ý cho bạn ,quyết định ở bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.