TrongLe

Mô hình cờ tăng

Giá lên
HNX:BII   LOUIS LAND JSC
Mô hình cờ tăng đã phá vỡ, giá mục tiêu 30k
goodluck
Bình luận: Chốt 50%, tiếp tục quan sát tại vùng giá tròn 50k
Bình luận: Chốt 50% còn lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.