BYBIT:BITUSDT.P   BITUSDT Perpetual Contract
Phân tích dựa theo WYCKOFF. Không xuất hiện UTAD thể hiện lực bán mạnh. Kì vọng giá giảm về khối OB 2.28
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.