TrongLe

BMP

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Mô hình VDV ngược đã phá vỡ => Giá mục tiêu 9x
Bình luận: Dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.