ValimidShino

BNB/BTC Xu hướng tăng

BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
BNB/BTC - Binance
Buy: 0.0012627 - 0.0012681
Sell: 0.0013288 - 0.0013575
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.