xuanhaimmoer

Binance coin (BNB/BTC) - Chờ vùng bán để vào lệnh

Giá xuống
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Chúng ta cùng đợi vùng bán bên trên của BNB để vào lệnh sell.

BNB đang trong downtrend trung hạn.

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.