LeTrongHoaiNam

Nhận định xu hướng BNBBTC 48 giờ tới: Giảm!

Giá xuống
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
BNB đã 2 lần thất bại trong việc phá mô hình này có thể lần thứ 3 cũng thế
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.