BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB / USD cần Break-out 19usd để thoát khỏi trend giảm và bước sang Uptrend. Nếu thất bại sẽ về lại khoảng 12usd.
Điều kiện cần để chart đi đúng: BTC phải giữ được NHT 7700 usd.
Có thể tham khảo thêm BNB / BTC tương tự.
Bình luận:
Tiếp tục theo dõi vị thế Long.
Open.
Giao dịch đang hoạt động:
Open. Tiếp tục Hold.
Giao dịch đang hoạt động:
1 lần nữa BNB không thể Break NKC 19 usd. Giá rơi về NHT 17.7-17 USD.
Cắt lỗ nếu giá phá NHT 17usd.
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Chạm Điểm Cắt lỗ 17.7-17usd. Close Long.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.