tradingpro2012

BNBUSDT chart 3D phân kỳ cảnh báo đảo chiều, Short 36+/- 0,5.

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Chart 3D BNB đã cho những tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm giá, kết hợp với việc BNB đã bứt phá 1 trend dài từ 4,5 lên 36 tôi cho là một nhịp điều chỉnh 20% - 30% đối với BNB là cần thiết .
Chiến lược : Short 36+/- 0,5; Stoploss : 38,5 ; Take profit : target 1 - 28,5; target 2 - 25.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.