Capbach

BNB giai đoạn then chốt

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Daily: BNB đã phá trend dài hạn
- 4h: đường giá nằm trên EMA 34, 89. Fibonaci mở rộng đang ở 0.5; tiệm cận vùng kháng cự 9.1-9.5
Theo dõi giá nếu vượt qua vùng kháng cự thì khả năng tăng tiếp theo các mốc Fibo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.