dinhchien

BNBUSDT - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 30/11/2021

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend
Khung 1 giờ:
- Chỉ báo Keltner channel GIẢM khi nến trước đó vượt xuống Lower 2.
- Chỉ báo RSI cho xu hướng GIẢM.
Chờ về Upper 1 rồi Bán.
* Strategy tính phí thực tế theo sàn Binance futures .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.