Mô hình butterfly harmony hình thành. BNB khả năng đảo chiều tại đây. Buy và stoploss bên dưới.
Rebuy lại giá bên dưới nếu bị phá vỡ stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.