BINANCEUS:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB/USDT ; D1 phân tích ngắn hạn. Theo indicator : Fibonacci + trend line + resistance and support + BB.

- Điểm vào / Entry point ( Entry ) 350 - 370
- Chốt lãi / Take profit ( Tp ) Tp1 430. Tp2 500
- Chốt lỗ / Stop Loss ( SL) 3.20

LUONGHOANBMT

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.