Phamdong1969

BNB/USDT chuẩn bị điều chỉnh giảm

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Giá hiện tại của BNB/USDT đang là 13,3$
Vùng kháng cự mạnh của BNB là 15,5$ - 17$
từ vùng này BNB sẽ về vùng 9,5$ - 10,7$
Đây là nhận đinh cá nhân đưa ra hơi sớm, nên độ chính xác không cao!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.