Davidquy6868

BUY BUY BUY ==> BQX

Giá lên
BINANCE:BQXBTC   None
BQX ==> BUY : 0.00003000
SELL : TP1 15% - 30 % - 70%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.