GameonVentures

BRD, H4, Bánh mỳ khó ăn

Giá xuống
BINANCE:BRDBTC   Bread / Bitcoin
Bread (bánh mỳ) tương đối khó nhai với sóng giảm được hình thành sau quá trình Pull back, chúng tôi sẽ trở lại mã giao dịch này khi chạm mục tiêu giá bằng 40 % giá hiện tại

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.