Finnews24

Finnews24.com: Brent (ICE) giá dầu có thể rơi -1,72%

Giá xuống
BLACKBULL:BRENT   Crude Oil Brent Cash
Pivot: 74,95
Mục tiêu:
các vị thế bán dưới 74,95 với mục tiêu là 73,65 & 73,10 được mở rộng.
Kịch bản thay thế:
Trên 74,95 tìm kiếm mức tăng giá hơn nữa với 75,60 & 76, 40 là mục tiêu.
Nhận xét:
Chỉ báo RSI đang giảm và cho thấy sự sụt giảm tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.