VuHungFX

Cơ hội mua và Gom BSR!

UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng, nhu cầu sử dụng năng lượng cuối năm 2021 sẽ tăng cao do dự báo toàn cầu khí hậu khắc nghiệt, ảnh hướng của các hiện tượng thời tiết và giá BSR cũng dc hỗ trợ bởi kỹ thuật rất tốt. Đây là cơ hội gom BSR đến hết năm!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.