UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Mua dới 26
Mục tiêu 27.5
biên lợi nhuận 5% t+3
Dòng tiền thế dới đang có xu hướng quan tâm lại giá oil
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.