UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
Giá đã phá vỡ mô hình tam giác tăng, giá mục tiêu 34k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.