Phamdong1969

BSV 4H

Giá xuống
BITFINEX:BSVUSD   None
BSV /USD trên đồ thị 4h đang cho xu hướng giảm điều chĩnh, ( Mắc dù toàn thị trường có thể phục hồi )
Mức hỗ trợ 1 tại 83$ và vùng hỗ trợ cứng tại vùng 65 - 68$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.